Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
http://biblioteka.bip.klodzko.pl/
strony internetowej BIP, oraz http://biblioteka.klodzko.pl/ strony internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku .

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-12-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak skrótów klawiaturowych, możliwości powiększania czcionki, dostosowania kontrastu,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • hiperłącza nie mają nadanych tytułów,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Zilbert, biuro@biblioteka.klodzko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 865 74 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Biblioteka Centralna, pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko.
 2. Biblioteka użytkuje na podstawie podpisanej z Gminą Miejską umowy użyczenia pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze wpisanego do rejestru zabytków ratusza.
 3. Dla użytkowników Biblioteki Centralnej dostępne są 2 wejścia:
 4. od pl. B. Chrobrego na parterze do Wypożyczalni dla dorosłych – wejście posiada teleskopowe szyny, na elewacji w pobliżu wejścia zamontowany jest dzwonek, od pl. B. Chrobrego na pierwsze piętro do pomieszczeń Czytelni i Biura – wejście (główne do ratusza) po kilku schodach, następnie znajdują się ciężkie drzwi wejściowe otwierane siłą mięśni; za drzwiami wejściowymi znajdują się kolejne schody, a następnie spocznik, z którego do pomieszczeń prowadzi kilka stopni.
 5. Wypożyczalnia dla dorosłych jest częściowo przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, posiada teleskopowe szyny dla wózków, które obsługuje pracownik
 6. Na parterze dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i przestrzenie przeznaczone dla czytelników.
 7. Korytarze i schody prowadzące na pierwsze piętro do Czytelni i Biura nie są wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność.
 8. Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.
 9. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 10. W Czytelni osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci. Wypożyczalnia dysponuje zbiorem 603 audiobooków.
 11. W ramach akcji „Wędrująca książka” po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzem telefonicznie lub mailowo dostarczane są materiały biblioteczne do domu (dla czytelników chorych i niepełnosprawnych).
 12. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 13. skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania 8:00-15:00
 14. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych.
 15. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 16. Filia dla Dzieci, ul. Okrzei 20, 57-300 Kłodzko.
 17. Biblioteka użytkuje pomieszczenia na podstawie podpisanej z Gminą Miejską umowy najmu lokal na wysokim parterze kamienicy.
 18. Dla użytkowników Filii dostępne jest wejście główne od ul. Okrzei 20; ciężkie drzwi wejściowe otwierane siłą mięśni są zabezpieczone domofonem. Za drzwiami znajduje się kilka stopni, które nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność.
 19. Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.
 20. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 21. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 22. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych.
 23. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 24. Filia Nr 1 „Pod Pegazem”, ul. kard. S. Wyszyńskiego 1, 57-300 Kłodzko.
 25. Biblioteka użytkuje pomieszczenia na podstawie umowy najmu podpisanej z Parafią Rzymsko-Katolicką Podwyższenia Krzyża Świętego w dawnym budynku katechetycznym na pierwszym piętrze.
 26. Dla użytkowników Filii Nr 1 dostępne jest wejście od ul. Wyszyńskiego po kilkunastu schodach prowadzących do łącznika między budynkami. Wejście do budynku biblioteki zabezpieczają drzwi, za nimi znajduje się korytarz i schody prowadzące na pierwsze piętro, które nie są wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 27. Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.
 28. Brak jest informacji wizualnej/ dotykowej/ głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 29. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 30. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 31. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Na dzień dzisiejszy Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku nie posiada aplikacji mobilnych