57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. 74 865 74 80, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.klodzko.pl

Historia Biblioteki

20. 08. 1945 – Zarząd Miejski w Kłodzku powierzył Annie Jewniewicz i Bohdanowi Bilińskiemu obowiązek zorganizowania Miejskiej Biblioteki.
Na jej siedzibę przeznaczono pomieszczenia byłej Stadtbücherei przy ul. Czeskiej 30, w pałacu hrabiego Wallisa. Za bazę wyjściową przyjęto księgozbiór biblioteki niemieckiej. Sporządzane przez kierownictwo placówki wykazy książek do wymiany zostały rozesłane do instytucji naukowych. Dzięki osobistym kontaktom Bohdana Bilińskiego kłodzką bibliotekę odwiedzili celem dokonania wymiany książek m. in.: Kazimierz Pomian-Leszczyński, dr Józef Szaflarski, prof. dr Władysław Semkowicz, Władysław Dziewulski i inni. Nadesłano również propozycje wymiany z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Akademii Umiejętności w Krakowie i innych ośrodków naukowych.

10.09.1945 – Do inwentarza Miejskiej Biblioteki wpisano pierwsze polskie książki, numer pierwszy otrzymała “Antologia szkolna” Włodzimierza Gałeckiego, wydanie z 1917 roku, nr drugi “Orland Oszalały” Ludwika Arnosta, wydanie z 1901 r. Pozycje te pochodziły z darów.

31.12.1945 – Biblioteka Miejska posiadała 172 woluminy: z tego 96 pochodziło z darów, 62 z wymiany i 14 z zakupu.

6.02.1946 – Dokonano pierwszego wpisu w księdze inwentarzowej powstającej w Kłodzku – biblioteki powiatowej, była to książka Anieli Chmielińskiej “Księżacy”, wydana w 1930 r. przez Wydawnictwo Polskiej Macierzy Szkolnej. Pozycja ta wraz z kilkoma innymi została przekazana w darze przez Zarząd Miejski Stołecznego Miasta Warszawy.

20.05.1946 – Biblioteka Miejska dokonała pierwszego zakupu książek w “Księgarni Braci Cieślawskich” w Kłodzku.

Maj 1946 – W Kłodzku zorganizowano po raz pierwszy “Dni Oświaty”, w czasie których przeprowadzono zbiórkę pieniężną na potrzeby biblioteki.

1.10.1946 – dokonano oficjalnego otwarcia – powołanej na mocy dekretu z dnia 17.04.1946 r. – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kłodzku z siedzibą przy ul. Okrzei 7. Kierownictwo tej placówki oraz organizację sieci bibliotek wiejskich i punktów bibliotecznych na terenie powiatu powierzono Antoninie Wierzbickiej.

20.04.1947 – Zgodnie z deklaracją prywatnej Księgarni i Wypożyczalni Książek Braci Cieślawskich obydwie biblioteki otrzymywały stałą miesięczną dotację w wysokości 500 złotych.

Maj 1947 – Z okazji “Święta Oświaty” odbyła się druga pieniężna zbiórka uliczna, zasiliła ona Bibliotekę Miejską kwotą 50 000 zł, a Bibliotekę Powiatową kwotą 140 000 zł.

1 – 5 maja 1947 – Staraniem Komitetu “Święta Oświaty” zorganizowano pierwszą “Wystawę Książki”.

11.07.1947 – W “Dzienniku Zachodnim” ukazała się pierwsza wzmianka dotycząca działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.

2 – 8 maja 1949 – Z okazji “Święta Oświaty” Biblioteka Miejska, wspólnie z Biblioteką Powiatową i księgarniami zorganizowały “Wystawę Książki i Prasy”. Wystawa ta była wówczas dużym wydarzeniem kulturalnym i znalazła szerokie odbicie w prasie.

1.12.1950 – Do parterowych pomieszczeń ratusza przeniesione zostały jako współlokatorki: Powiatowa Biblioteka Publiczna i Miejska Biblioteka Publiczna. Były to dwie samodzielne jednostki organizacyjne, każda z własnym księgozbiorem i kierownictwem.

18.07.1951 – Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej powstało Koło Przyjaciół Biblioteki, którego zadaniem było niesienie wszechstronnej pomocy tej książnicy, a wpłacane składki zasilały fundusz na zakup książek.

31.12.1952 – Koło Przyjaciół Biblioteki liczyło 830 członków.

1.01.1955 – Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu doszło do połączenia bibliotek w jedną, przyjęła ona nazwę Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Prace nad połączeniem katalogów trwały do 1957 roku.

1.07.1958 – Po 12 latach kierowania biblioteką odeszła na emeryturę Antonina Wierzbicka, nową kierowniczką została Zofia Tabaka.

2.01.1959 Ze zbiorów PiMBP wydzielono księgozbiór dziecięcy, wprowadzono też odrębną rejestrację czytelników do lat 14. Kierowniczką działu została Janina Antosz. Oprócz wypożyczania książek zadaniem działu była praca z dziećmi, polegająca na organizacji konkursów, wieczorów bajek itp. W tym czasie kierowniczka PiMBP czyniła starania o uzyskanie nowego samodzielnego lokalu dla Oddziału Dziecięcego.

29.05.1962 – W wojewódzkich eliminacjach turnieju czytelniczego “Z Arkadym Fiedlerem w szeroki świat” pierwsze miejsce zajął czytelnik kłodzkiej biblioteki – Karol Jurewicz.

Maj 1963 – Dział literatury dziecięcej został przeniesiony do ówczesnego “Domu Harcerza” przy ul. Okrzei 14, tworząc Filię dla Dzieci.

25.05.1963 – Wpisano pierwszą książkę do inwentarza Filii dla Dzieci. Pierwszą kierowniczką tej placówki została Janina Piechota.

26.09.1965 – Z okazji jubileuszu XX-lecia kłodzkiej biblioteki, Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłodzku, nadano jej imię Marii Dąbrowskiej.

12.07.1972 – Przy ul. Korytowskiej 18 w Kłodzku uruchomiono Filię nr 1. Mieściła się ona w budynku prywatnym, a pierwszą kierowniczką tej placówki była Elżbieta Święcicka.

25.05.1973 – W pomieszczeniach Powiatowego Domu Kultury przy ul. Wojska Polskiego zlokalizowana została Filia Społeczno-Polityczna, kierowniczką została Maria Ferfet.

1.09.1973 – Na mocy Uchwały Prezydium PRN w Kłodzku połączono wszystkie placówki kulturalne działające na terenie miasta. PiMBP stanowiła odtąd Dział Bibliotek i Czytelnictwa Powiatowego Zarządu Kultury.

1.04.1975 – W związku z likwidacją powiatów i podziałem województwa na nowe jednostki administracyjne PiMBP została przemianowana na Oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu z dotychczasowym zakresem działania na terenie byłego powiatu kłodzkiego.

31.07.1975 – Filia nr 1 została przeniesiona do pawilonu na osiedlu Świętego Wojciecha, lokal wynajęty został od WSS “Społem”. Zgodnie z umową Filia oprócz udostępniania księgozbioru miała obowiązek prowadzić działalność kulturalno-oświatową dla mieszkańców osiedla.

31.07.1975 – Biblioteka Główna otrzymała dodatkowe pomieszczenia zlokalizowane na piętrze ratusza. W części uzyskanej umieszczono Czytelnię, Dział gromadzenia i opracowania zbiorów oraz Dział instrukcyjno-metodyczny.

15.07.1976 – Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej przekazał bibliotece – wydany przed 1945 rokiem – księgozbiór regionalny w językach: niemieckim, czeskim i łacińskim. Kolekcja liczyła 3 233 woluminy.

16.07.1976 – Filia społeczno-polityczna została przeniesiona do przestronnych pomieszczeń Komitetu Miejskiego PZPR, tam też umieszczono kolekcję regionalną przejętą od Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej.

8.03.1979 – Na mocy umowy zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Kłodzku a Miejską Biblioteką Publiczną, w pawilonie na osiedlu XXX-lecia PRL uruchomiono Filię nr 2. Pierwszą kierowniczką nowo utworzonej placówki została Maria Bereszczańska.

3.08.1981 – Zlikwidowana została Filia społeczno-polityczna. Księgozbiór przeniesiono do Biblioteki Głównej.

23.10.1985 – Biblioteka przestała być Oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu, zawężając działalność do terenu miasta Kłodzka. Instruktor WiMBP w Wałbrzychu obsługujacy teren byłego powiatu kłodzkiego rezydował nadal w kłodzkiej książnicy.

1.05.1987 – Po 40 latach pracy odeszła na emeryturę dotychczasowa dyrektor biblioteki Zofia Tabaka. Na stanowisko dyrektora został powołany wieloletni instruktor WBP w Wałbrzychu Krzysztof Filipowicz.

1.01.1990 – Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku stała się placówką finansowaną przez Samorząd Miasta Kłodzka.

1.02.1991 – Filia nr 2 została przeniesiona z Osiedla XXX-lecia PRL do większego pomieszczenia w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Gościnnej 1, obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

1998 – Na emeryturę odszedł dotychczasowy dyrektor biblioteki Krzysztof Filipowicz.

25.09.1998 – Na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Zarząd Miasta powołał Ewę Piórkowską.

6.04.1999 – Zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kłodzku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu kłodzkiego. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Zarządem Powiatu Kłodzkiego reprezentowanym przez: Starostę – Dariusza Mikosę i Wicestarostę Zbigniewa Bartnika, a Zarządem Miasta Kłodzka reprezentowanym przez Burmistrza Dorotę Kawińską-Domurad i Wiceburmistrza Romana Lipskiego.

14.12.2000 – Uchwałą Rady Miasta nadano Statut Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kłodzku.

20.12.2000 – Zarząd Miasta wyraził zgodę na przeniesienie Filii nr 1, z os. Św. Wojciecha do nowego, znacznie większego lokalu przy ul. Drzymały 1A.

Styczeń 2001 – W Bibliotece Głównej zlokalizowanej przy pl. B. Chrobrego 1 rozpoczęto komputeryzację zbiorów bibliotecznych.

10.05.2001 – Uroczyste otwarcie Filii nr 1 w nowym lokalu przy ul. Drzymały 1A. Przy nowej filii uruchomiono magazyn dubletów.

7.07. – 17.09.2004 – W głównej siedzibie biblioteki został przeprowadzony generalny remont.

20.09.2004 – otwarcie biblioteki po remoncie.

Marzec 2005 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku otrzymała nagrodę za przestrzeganie przepisów prawa pracy w II edycji akcji “Pracodawco dostosuj swój zakład do prawa pracy” organizowanej przez kłodzki oddział Państwowej Inspekcji Pracy.

12.05.2005 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku otrzymała Medal “W DOWÓD UZNANIA” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Odznaczenie przyznał Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie.

19.05.2005 – Ewa Piórkowska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymała odznaczenie “Zasłużony Działacz Kultury” wręczone w ramach Regionalnego Dnia Kultury.

1.10.2005 – rozpoczęcie przygotowań do wprowadzenia zautomatyzowanego systemu bibliotecznego ALEPH podnoszącego standard obsługi oraz rozszerzajacego dostęp do katalogów i baz danych bibliotek pracujacych w sieci ALEPH (początkowo było to 10 największych bibliotek z Dolnego Śląska).

3.10.2005 – biblioteka uruchomiła swoją własną witrynę internetową www.biblioteka.klodzko.pl

6.10.2005 – Uroczystość jubileuszowa z okazji 60-lecia istnienia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

10.09.2006 – Uroczyste otwarcie Działu Literatury Kresowej (pierwszego w Polsce).

18.09.2006 – 31.03.2007 – W ramach programu “Wolontariat w służbie zabytkom” przeprowadzona została częściowa digitalizacja w Dziale Niemieckich Zbiorów Regionalnych wydanych przed 1945 r. Oprawionych zostało 60 kalendarzy GUDA OBEND oraz zeskanowanych i opracowanych na płytach CD zostało ponad 20 książek.

2.01.2007 – Do obsługi Czytelników wprowadzony został zautomatyzowany system biblioteczny ALEPH.

12.04.2007 – Biblioteka otrzymała w darze cztery tomy “Ksiąg Sybiraków” od kłodzkiego Koła związku Sybiraków.

Czerwiec 2007 Biblioteka otrzymała w darze do Działu Literatury Kresowej książki  od Zbigniewa Okonia – pisarza i Kresowiaka z Rzeszowa.

Lipiec 2007 – Biblioteka otrzymała w darze 653 woluminy wydane przez gdańskie wydawnictwo słowo/obraz terytoria od Moniki i Janusza Palikotów.

Styczeń 2008 – Wprowadzenie akcji “Wędrująca biblioteka” czyli możliwości dostarczania książek do domu Czytelników będących osobami niepełnosprawnymi ruchowo, chorymi lub starszymi.

Maj 2008 – Biblioteka otrzymała do zbiorów regionalnych w darze od autora – Zbigniewa Franczukowskiego – album “Dawna Polanica – Zdrój. Architektura i ludzie”.

16.05.2008 – W ramach programu “Ikonk@” uruchomiona zostaje Czytelnia Internetowa z wolnym dostępem do pięciu komputerów podłaczonych do internetu.

Grudzień 2009 – uruchomione zostają warsztaty komputerowe dla seniorów “e-senior”

23.04.2009 rozpoczął działalność Klub Koneserów Kina dla Seniorów (projekcje odbywają się raz w miesiącu)

11.01.2001 zawarte zostało porozumienie z Powiatowym Centrum Doskonalenia Kadr w Kłodzku, Kłodzkim Towarzystwem Oświatowym, Centrum Edukacji Kulturalnej w Kłodzku, Miejskim Centrum Kultury w Polanicy Zdroju w sprawie wspólnego wydawania czasopisma kulturalno-oświatowego „Kreator”.

marzec 2001 – grudzień 2003 współredagujemy czasopismo „Kreator” (red. Ewa Piórkowska).

23.06.2003 zawarta została umowa z Wydawnictwem Ossolineum we Wrocławiu dotycząca promocji nowości wydawniczych, w zamian otrzymujemy po 1 egz. każdej reklamowanej publikacji.

lipiec 2003 – przeprowadzone zostało skontrum w Bibliotece Głównej

5 – 6.06. 2008 – pomieszczenie Biblioteki zostało użyte jako plan filmowy podczas realizacji filmu „Afonia i pszczoły” reż. Jan Jakub Kolski

22.06.2009 – likwidacja katalogów kartkowych w Bibliotece Głównej – Wypożyczalnia

06.2010 – przyłączenie się Biblioteki do akcji Uwolnij książkę

1.07.2010 Do obsługi Czytelników Filii Nr 2 wprowadzony został zautomatyzowany system biblioteczny ALEPH.

1.12.2010Do obsługi Czytelników Filia dla Dzieci wprowadzony został zautomatyzowany system biblioteczny ALEPH.

3.01.2011 Do obsługi Czytelników Filii Nr 1 wprowadzony został zautomatyzowany system biblioteczny ALEPH.

07.03.2011 – 16.06.2011 – Na czas choroby dyrektor Ewy Piórkowskiej, obowiązki dyrektora pełni Aleksander Szwed.

04.2011 – inauguracja akcji Pogotowie biblioteczne dla maturzystów

01.11.2011 – odwołanie Ewy Piórkowskiej z funkcji dyrektora.

16.11.2011 – powstaje Dyskusyjny Klub Książki, którego moderatorem jest Klaudia Lutosławska-Nowak.

01.12.2011 w Filii nr2 zaczął działać Klub Zręczne Ręce – Spotkania odbywają się w formie warsztatów. Uczestniczki prowadzą kolejne zajęcia z m.in.: szydełkowania, origami,  frywolitek, tworzenia bibułkowych kwiatów, wikliny papierowej oraz kartek świątecznych.

30.12.2011powołanie na stanowisko dyrektora Krzysztofa Mąki.

01.2012zostały zainicjowane nowe cykle spotkań: “Pasje naszych Czytelników” i “W 80 spotkań dookoła świata”.

27.04.2012Biblioteka wraz z 52 bibliotekami publicznymi na Dolnym Śląsku wykupiła prawie 2000 e-booków na platformie libra.ibuk.pl

24.05.2012 – odbyło się I Kłodzkiego Dyktanda 2012. Kłodzkim Mistrzem Ortografii 2012 został pan Jerzy Kalita.

17.09.2012 – Biblioteka otrzymała Odznakę Honorową Sybiraka od Zarządu Głównego Związku Sybiraków

27.09.2012 – odbyła się Akcja głośnego czytania Czy tu, czy tam – zawsze czytam najgłośniej przy FONTANNIE

od 4.01. – do 16.12.2013 Biblioteka realizowała projekt ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja literatury i czytelnictwa/Promocja czytelnictwa – Mamo, Tato zapisz mnie do Biblioteki.

10.01.2013podpisane zostało porozumienie z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu dotyczące korzystania z infrastruktury informatycznej portalu “Cyfrowy Dolny Śląsk”.

7.09.2013Biblioteka wspólnie z Kłodzkim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji wzięła udział w Narodowym Czytaniu poświęconym Aleksandrowi Fredrze.

12.09.2013Biblioteka przystępuje do projektu pt.”Spotkania z pasjami” organizowanego przez Fundację Orange. Bohaterami pierwszego spotkania będą Agnieszka i Marcin Kręgliccy – rodzeństwo kucharzy i restauratorów, którzy od wielu lat zaangażowani są w promocję idei świadomego odżywiania się.

22.09.2013odbyła się I Mania Czytania – projekt, którego głównym celem jest propagowanie czytelnictwa, zwiększenie zainteresowania książką oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Gościem honorowym był Wiktor Zborowski.

13.06.-31.12.2013 w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały zakupione: nowy sprzęt komputerowy, podwieszany ekran, projektor, aparat fotograficzny, oświetlenie estradowe, stoliki i krzesła oraz krzesła biurowe.

od stycznia 2014Biblioteka bierze udział w projekcie Ośrodka KARTA – Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL). Projekt CATL ma na celu stworzenie społecznego archiwum, dokumentującego lokalną przeszłość.

01.05. 2014odeszła na emeryturę Grażyna Bilska – instruktor, metodyk Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku, nowym instruktorem została Anna Karolewicz.

14.05.2014dyrektor kłodzkiej Biblioteki Krzysztof Mąka i zastępca dyrektora Klaudia Lutosławska – Nowak otrzymali odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Za wspieranie działań Biblioteki Bogusław Szpytma Burmistrz Miasta Kłodzka otrzymał wyróżnienie w postaci specjalnie zaprojektowanej statuetki „Program KULTURA+ 2011-2015. Biblioteka+”.

1.09.2014 nastąpiło połączenie Filii nr 1 Filii nr 2 – powstała Filia nr 1 o nazwie “Pod Pegazem” z siedzibą przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 1.

22.01.2015 – wystawa “Haftem malowane” w Centrum Kultury Chrześcijańskiej zorganizowana wspólnie z Kłodzkim Towarzystwem Oświatowym prezentacja 200 obrazów wyhaftowanych w różnych technikach.

30.05.2015 – Biblioteka została beneficjentem programu Kultura – Interwencje 2015. Nasza Biblioteka znalazła się w gronie 201 beneficjentów i otrzymała 15 tys. złotych na Jubileusz 70 – lecia kłodzkiej biblioteki publicznej.

1.06. 2015 – powołanie na stanowisko dyrektora Ewy Piórkowskiej.

1.07.2015 – odwołany został ze stanowiska dyrektora Krzysztof Mąka.

17-19.07.2015 – koordynacja projektu “Muzeum na Kółkach” mobilnej wystawy Muzeum Historii Żydów Polskich oraz przeprowadzenie działań lokalnych: wystawy o Idzie Fink -“Zawsze, od dawna chciałam opowiedzieć ten czas”, warsztaty kulinarne “Smaczna chała”, gra uliczna “Śladami Żydów kłodzkich”, spotkanie “Między dobrem a złem”, projekcja filmu “W poszukiwaniu utraconego krajobrazu”.

10-28.08.2015 – w Filii dla Dzieci (przy ul. Okrzei) odbyło się skontrum (inwentaryzacji zbiorów) po raz pierwszy przeprowadzone z wykorzystaniem programu ALEPH.

01.10.2015 – Jubileusz 70-lecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku obchodzony w formie Benefisu Artystycznego w Centrum Kultury Chrześcijańskiej.

15.01. 2016 – w Czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Kłodzku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego – pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – Exlibris 70-lecia.

23.04.2016 – współudział w imprezie Przyjęcie dla Królowej Książki w ramach Wrocław Światową Stolicą Książki UNESCO w 2016 roku.

11.05.2016 – Podczas obchodów Dolnośląskiego Dnia Bibliotekarza zostały wręczone trzy Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wśród nagrodzonych znalazła się Klaudia Lutosławska – Nowak, zastępca dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku. Nagrodę za całokształt działalności na rzecz rozwoju kultury i bibliotekarstwa na ziemi kłodzkiej wręczył członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski.

31.05.2016 – pracownicy uroczyście pożegnali odchodzącą na emeryturę Ewę Piórkowską – Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Kłodzku.

04.06.2016 – Po raz drugi w Polsce a po raz pierwszy w Kłodzku odbyła się Noc Bibliotek – pod hasłem Wolno Czytać.

25.04.2016biblioteka uzyskała w ramach dolnośląskiego konsorcjum bibliotek dostęp do wyszukiwarki fasetowej Ex Libris Primo

31.05.2016 – pracownicy uroczyście pożegnali odchodzącą na emeryturę Ewę Piórkowską – Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Kłodzku.

Od 01.06.2016 – obowiązki dyrektora pełni Klaudia Lutosławska-Nowak

22.07.2016 – ukazał się pierwszy numer Półrocznika – Gazety Bibliotek Powiatu Kłodzkiego. Periodyk powstał z inicjatywy 14. bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie powiatu. Od kilku lat zauważalne są zmiany zachodzące w tych placówkach kulturalnych. Biblioteka staje się miejscem przestrzeni publicznej, w której ludzie mogą się spotkać, mają dostęp do nowych książek, do współczesnych technik medialnych i multimedialnych. W związku z tym uważamy, że jest to dobry moment do wydania tego typu informatora. Gazeta jest bezpłatna, finansowana ze środków Powiatu Kłodzkiego i będzie dostępna we wszystkich bibliotekach publicznych naszego powiatu.

12.08.2016 – biblioteka włączyła się w organizowane przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej „Nocne zwiedzanie miasta z dreszczykiem”. Przed ratuszem odtworzyliśmy wygląd biblioteki z lat 60 -tych.

03.09.2016 sobotę odbyło się po raz pierwszy organizowane przez bibliotekę Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza pod patronatem honorowym pary prezydenckiej.

12.2016 Wypożyczalnia kłodzkiej biblioteki staje się dostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystko to za sprawą szyn teleskopowych. Jest to urządzenie przenośne, przeznaczone do likwidacji barier architektonicznych.

17.11.2016 w Filii nr 1 rozpoczęto realizację comiesięcznego cyklu pt.: Popołudnie z Pegazem, w ramach pierwszego spotkania odbyła się prelekcja pana Leszka Brągiela: „Szlakiem bohaterów Henryka Sienkiewicza”.

od 01.2017 kłodzka biblioteka jest obecna na Instagramie.

02.01.2017nawiązanie współpracy z działającym przy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Uniwersytetem III Wieku 22.05. spotkanie z pisarką Tanyą Valko w ramach projektu „Podróż z książką po ziemi kłodzkiej”

02.01.2017 – biblioteka przystąpiła do projektu “Legimi na Dolnym Śląsku” dzięki temu jej czytelnicy zyskali bezpłatny dostęp do 18000 tytułów ebooków.

02.01.2017 – biblioteka rozpoczęła współpracę z Stowarzyszeniem Uniwersytet III Wieku -Kłodzko.

21.02.2017 biblioteka otrzymała dotację w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 – Partnerstwo dla książki. Ministerstwo pozytywnie oceniło dwa z trzech złożonych wniosków, projekt po tytułem: Kłodzka moda na czytanie – ideą projektu jest udowodnienie, że czytanie książek jest trendy otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000 zł, a inicjatywa pt.: Podróże z książką po ziemi kłodzkiej – organizacja spotkań autorskich w bibliotekach powiatu kłodzkiego dofinansowanie wysokości 19 000 zł.

22.03.2017 w ramach projektu Podróże z książką po ziemi kłodzkiej odbyło się spotkanie z pisarką Joanną Bator.

05.04.2017 w ramach projektu Podróże z książką po ziemi kłodzkiej odbyło się spotkanie z podróżnikiem i autorem książki “Ciekawość następnego dnia” Maciejem Hawrylakiem.

13.04.2017 odbył się 6. Zjazd Wyborczy Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kłodzku. W wyniku wyborów skład nowego Zarządu przedstawia się następująco: Przewodniczącą Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kłodzku na lata 2017-2021 została Klaudia Lutosławska-Nowak, Sekretarzem: Sławomir Drogoś, Skarbnikiem- Gabriela Naporowska – Rodak. Członkami Zarządu zostali: Mariola Huzar, Jolanta Kużdżał, Robert Duma. Komisję Rewizyjną tworzą: Joanna Zyzda – Kusiakiewicz (Przewodnicząca), Zuzanna Leśko, Urszula Faroń – Bielacka.

19.04.2017 – w ramach projektu Podróże z książką po ziemi kłodzkiej odbyło się spotkanie z autorem książek dla dzieci Tomaszem Trojanowskim.

22.04.2017 w Filii dla Dzieci odbyło się pierwsze spotkanie w Kawiarence pod książkami -Klub Maluszka czyli sobotnie spotkania dla rodziców i dzieci.

22.05.2017 w ramach projektu Podróże z książką po ziemi kłodzkiej odbyło się spotkanie z pisarką Tanyą Valko

25.05.2017 odbyły się obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek na Wielkim Kleszczu na kłodzkiej Twierdzy.

31.05.2017 odbyła się impreza promująca książkę i czytelnictwo „Kłodzka Moda na Czytanie” dofinansowanego z programu „Partnerstwo dla książki” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

31.05.2017 I Kłodzki Turniej Poezji Śpiewanej – konkurs współorganizowany z Kłodzkim Towarzystwem Oświatowym dla uczniów kłodzkich szkół zakończony koncertem Martyny Jakubowicz.

01.06.2017 powołanie na stanowisko dyrektora została powołana Marta Zilbert.

07.06.2017 w ramach projektu Podróże z książką po ziemi kłodzkiej odbyło się spotkanie z pisarką Agnieszką Walczak-Chojecką

15.09.2017 spotkanie z autorem książek dla dzieci i młodzieży Łukaszem Wierzbickim

21.09.2017 „Głośne czytanie ze smakiem” – piąta edycja konkursu głośnego czytania dla czwarto-, piąto-, i szóstoklasistów z kłodzkich szkół, którzy czytali przepisy Moniki Mrozowskiej z książki „Pysznie, słodko i…zdrowo, czyli desery, które możesz jeść codziennie”.

02.09.2017 akcja Narodowego Czytania „Wesela” St. Wyspiańskiego przed biblioteką.

05.2018biblioteka uzyskała dotację w wysokości 46,500,- z Programu Partnerstwo dla Książki dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na trzy projekty „Fantastyczna Historia w Kłodzku”, „II Podróż z książką po Ziemi Kłodzkiej” oraz „Biblioteka dla młodego człowieka”.

11.10.2018 rozpoczęliśmy realizację zajęć dla seniorów Akademia Umysłu Senior EDU

31.11.2018 – I I Kłodzki Turniej Poezji Śpiewanej – konkurs współorganizowany z Kłodzkim Towarzystwem Oświatowym dla uczniów kłodzkich szkół zakończony koncertem Kuby Blokesza.

04.2019 biblioteka uzyskała dotację w wysokości 12,950,- z Programu Partnerstwo dla Książki dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na „III Podróż z książką po Ziemi Kłodzkiej”

Wrzesień 2019 w kłodzkiej bibliotece startuje projekt „Mała książka – wielki człowiek” – ogólnopolska kampania, która ma zachęcić najmłodszych do czytania i korzystania z biblioteki, realizowanej przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od czerwca do listopada 2019 r. kłodzka biblioteka bierze udział w projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Kliknij. Sprawdź. Zrozum jak świadomie korzystać z informacji”, który poświęcony jest krytycznemu myśleniu, świadomemu korzystaniu
z przekazów medialnych i ocenie wiarygodności informacji.

W dniach 4 – 5 lipca 2019 r. w Kłodzku odbyła się XIII Konferencja Bibliotek Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego przygotowana przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.

7 czerwca 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej uhonorował Mariolę Kowalcze specjalnym wyróżnieniem za wieloletnią działalność popularyzującą pamięć
o Kresach. Koordynowanie współpracy z Kresowianami, inicjatywa utworzenia Działu Kresowego w kłodzkiej bibliotece (2005 r.), organizowanie wielu wystaw oraz spotkań autorskich o historii, kulturze, literaturze kresowej, zsyłkach w czasie II wojny światowej zostało zauważone i docenione.

Październik – listopad 2019 r. kłodzka biblioteka bierze udział w projekcie „O finansach…w bibliotece – 6. Edycja”, który jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Od 12 marca do 11 maja 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem COVID-19 biblioteka była zamknięta dla czytelników.

27 maja – 2 czerwca 2020 r. zostały zorganizowane 59. Internetowe Dni Kłodzka 2020 r. Konkurs plastyczny dla dzieci „Kłodzka legenda”, konkurs facebookowy z nagrodami „Odkryj Annę Zelenay”, „Co czytać ?” – polecają członkowie kłodzkiego Dygresyjnego Dyskusyjnego Klubu Książki, „Autorzy prezentują swoją twórczość: Agnieszka Urbańska,Tomasz Duszyński, Dorota Węgrzyn.

20 sierpnia 2020  r.  Jubileusz  75 -lecia powstania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku. Uroczyste obchody przełożone ze względów epidemicznych.

18 grudnia 2020 r. publikacja „Historia biblioteki w Kłodzku 1945-2020”powstała z okazji 75 rocznicy powstania kłodzkiej biblioteki dzięki dofinansowaniu z budżetu Powiatu Kłodzkiego.

Od 1 lutego 2021 r. kłodzka biblioteka korzysta z zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+

 

ZOBACZ TEŻ

Dotacja na Modernizację Czytelni i Wypożyczalni

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku z przyjemnością informuje, że otrzymała pozytywną odpowiedź na wniosek o dofinansowanie zadania. ...

Misja PiMBP w Kłodzku

Misja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku Misją Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku jest rozpoznawanie,...
Skip to content