II Kłodzkie Dyktando o Pióro Burmistrza Miasta Kłodzka

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku zaprasza na II Kłodzkie Dyktando 16 maja 2013 r. godzina 17:00.

REGULAMIN KONKURSU II KŁODZKIE DYKTANDO 2013

1. Organizatorzy
Organizatorem konkursu „II Kłodzkie Dyktando 2013” jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku. Honorowy Patronat nad konkursem obejmuje Burmistrz Miasta Kłodzka.
2. Zasady uczestnictwa
a) W konkursie „II Kłodzkie Dyktando 2013” mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia.
b) Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się telefonicznie lub osobiste.
c) Realizator gwarantuje udział w Dyktandzie 50 osobom, które jako pierwsze zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.
d) Realizator prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadaje osobie wyrażającej chęć udziału numer identyfikacyjny.
e) Realizator do 13 maja 2013 roku zamieści na stronie www.biblioteka.klodzko.pl listę osób zakwalifikowanych do konkursu .
f) W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.
g) Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
h) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez PiMBP (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz.U.133/97)
i) Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.
3. Jury
Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, w składzie: pani Izabela Warzecha, pani Iwona Finokiet oraz pan Krzysztof Mąka.
4. Przebieg konkursu
a) Konkurs odbędzie się w Czytelni Ogólnej PiMBP w Kłodzku, 16 maja 2013 roku o godz.17.00
b) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
c) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
d) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
e) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
f) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
g) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.
h) Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.
i) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia. Lista  finalistów zostanie ogłoszona 17 maja 2013 roku od godz. 10.00 na stronie Biblioteki.
j) Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 maja  2013 roku podczas sobotniego festynu  zorganizowanego w ramach 52. Dni Kłodzka na Stadionie KCKSiR.
k) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.
l) Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w „Nowy Słownik Ortograficzny PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
5. Nagrody
a) Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy i osobom wyróżnionym po zakończeniu rozgrywek finałowych 18 maja 2013 roku.
b) Zwycięzca Kłodzkiego Konkursu Ortograficznego otrzyma Pióro Burmistrza Miasta Kłodzka i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII.
c) Przyznane zostaną także nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. Będą to nagrody książkowe oraz tytuł PIERWSZEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII i tytuł DRUGIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII.
6. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.
b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
d) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień regulaminu.

 

LISTA UCZESTNIKÓW II KŁODZKIEGO DYKTANDA O PIÓRO BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

 1. Aleksandra Majerowicz
 2. Martyna Jankowicz
 3. Jerzy Kalita
 4. Roman Perek
 5. Kazimiera Tomaszewska
 6. Ilona Czopek
 7. Anna Cwykiel
 8. Małgorzata Cwykiel
 9. Justyna Łeśko
 10. Justyna Serwatka
 11. Zbigniew Brejer
 12. Wieńczysława Wojdyga
 13. Beata Koszczyc
 14. Damian Matusiak
 15. Agnieszka Strap
 16. Joanna Radziewicz
 17. Edmund Hajdyła
 18. Bartosz Kołacz

{jcomments on}