Popołudnie z Pegazem-Esperanto

Język esperanto używany jest od  130 lat . Stworzył go   Ludwik
Zamenhof, który opublikował pierwszy podręcznik
pt.”Unua Libro”. Obecnie posługuje się  nim do dwóch milionów ludzi na
świecie. Esperanto to z założenia język uniwersalny ,łatwy do nauczenia
się bez względu na różnice kulturowe. Pomimo że żadne państwo nie uznaje
esperanto za swój  język urzędowy, to dla około tysiąca osób esperanto
jest pierwszym językiem.
Esperantyści zrzeszają się w stowarzyszeniach krajowych na wszystkich
zamieszkałych kontynentach i w większości
państw świata.Esperanto w praktyce to : spotkania i podróże,biblioteki i
badania naukowe, literatura, muzyka,teatr,
kino,czasopisma ,radio, telewizja i internet. Prelekcja esperantysty
Wiesława  Mietlińskiego  tematycznie związana była z kłodzką historią

esperanto.