57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. 74 865 74 80, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.klodzko.pl

Regulamin konkursu I Kłodzkie Dyktando 2012

1. Organizatorzy
Organizatorem konkursu „I Kłodzkie Dyktando 2012” jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku.  Honorowy  Patronat nad konkursem obejmuje Burmistrz Miasta Kłodzka.
2. Zasady uczestnictwa
a) W konkursie „I Kłodzkie Dyktando 2012” mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia.
b) Warunkiem uczestnictwa  jest zarejestrowanie się telefonicznie lub osobiste.
c) Realizator gwarantuje udział w Dyktandzie 50 osobom, które jako pierwsze zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.
d) Realizator prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadaje osobie wyrażającej chęć udziału  numer identyfikacyjny.
e) Realizator do 21 maja 2012 r. zamieści na stronie www.biblioteka.klodzko.pl  listę osób zakwalifikowanych do konkursu .
f) W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.
g) Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
h) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez PiMBP (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz.U.133/97)
i) Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych  w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie,  służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.
3. Jury
Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury,  w składzie: pani Izabela Warzecha,  pani Iwona Finokiet oraz pan Krzysztof Mąka.
4. Przebieg konkursu
a) Konkurs odbędzie się w Czytelni Ogólnej PiMBP w Kłodzku, 24 maja 2012 roku o godz.17.00
b) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
c) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
d) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
e) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
f) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
g) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.
h) Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.
i) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia. Lista  finalistów zostanie ogłoszona 25 maja od  godz. 10.00 na stronie Biblioteki.
j) Ogłoszenie wyników odbędzie się 26 maja 2012 podczas sobotniego festynu  zorganizowanego w ramach 51. Dni Kłodzka na Stadionie KCKSiR.
k) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.
l) Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w „Nowy Słownik Ortograficzny PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
5. Nagrody
a) Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy i osobom wyróżnionym po zakończeniu rozgrywek finałowych 26 maja 2012 roku.
b) Zwycięzca Kłodzkiego Konkursu Ortograficznego otrzyma Pióro Burmistrza Miasta Kłodzka i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII.
c) Przyznane zostaną także nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. Będą to nagrody książkowe oraz tytuł  PIERWSZEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII i tytuł DRUGIEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII.
6. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.
b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
d) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień regulaminu.

ZOBACZ TEŻ

Skip to content