57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. 74 865 74 80, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.klodzko.pl

Regulamin Wypożyczalni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.

Regulamin Wypożyczalni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.

1.
1. Wypożyczalnia jest czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 10.00 do 18.00, w czwartki od 10.00 do 15.00, w soboty od 10.00 do 14.00.
2. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
3. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
a) koszt karty bibliotecznej wynosi 1 zł, natomiast duplikatu – 10 zł.
4. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty,
b) wypełnic kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
5. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub prawni opiekunowie.
6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

2.
1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki dwukrotnie, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
5. Na prośbę Czytelników Biblioteka sprowadza, w miarę możliwości, książki z innych bibliotek (wypożyczalnia międzybiblioteczna). Informacje na ten temat można uzyskać w Czytelni Naukowej.

3.
1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością społeczną. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz kierując się wartością rynkową i biblioteczną.
3. Za zniszczenie jednego tomu dzieła wielotomowego, Czytelnik ponosi koszty całego kompletu.
4. Czytelnik może wyjątkowo, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę o podobnej wartości materialnej i czytelniczej przydatnej dla Biblioteki.
5. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

4.
1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w 2 ust. 2 pobierana będzie opłata w kwocie 0,20 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu. Za wysłane upomnienia Czytelnik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki.
2. Opłata za zniszczenie kodu paskowego wynosi 5 zł.
3. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej.

5.
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta.
2. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Biblioteki, pl. Chrobrego 1, Kłodzko.

ZOBACZ TEŻ

Jak przedłużyć termin zwrotu książek

MAK+ oferuje czytelnikowi: dostęp do konta bibliotecznego za pośrednictwem Internetusprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniachprzeszukiwanie zawartości kataloguzamawianie/rezerwowanie książkielektroniczną obsługę wypożyczeńprzeszukiwanie zasobów bibliotek korzystających z systemu MAK+żeby...

Regulamin usług reprograficznych

Regulamin usług reprograficznych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku §1 Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PiMBP w Kłodzku Nr 1/2004 z dnia...
Skip to content