57-300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. 74 865 74 80, e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.klodzko.pl

Regulamin zajęć wakacyjnych/feryjnych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku

REGULAMIN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH/FERYJNYCH W POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
 im. MARII DĄBROWSKIEJ W KŁODZKU.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem zajęć wakacyjnych/feryjnych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku
2.Organizację zajęć określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi 
w życie z dniem jej rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jej zakończenia. 
3. Wakacje/ferie w Bibliotece pod hasłem: Robótkowo pod Pegazem, odbędą się terminie 23-26 sierpnia, w godz. 10.00 - 12.00
4. Miejsce: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Filia Nr 1 Pod Pegazem. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 
6. Zajęcia dla dzieci w wieku od 6-12 lat. Grupa docelowa do 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
7. Regulamin wakacyjnych/feryjnych warsztatów dostępny jest stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.klodzko.pl

§ 2 ZASADY
1. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich w zajęciach jest dostarczenie pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do Regulaminu). 
2. Niepełnoletni uczestniczą w zajęciach na odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę (rodziców/opiekunów prawnych). 
3. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się, stosowania się do poleceń bibliotekarzy, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie Biblioteki. 
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom posiłków ani napojów. 
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w czasie zajęć. 
6. Organizator zastrzega prawo do zmian. 

§ 3 ZASTRZEŻENIA PRAWNE
1. Uczestnictwo w zajęciach wakacyjnych jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem uczestników, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 
2. W przypadku osób niepełnoletnich każdy rodzic/opiekun prawny udziela pisemnej zgody na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem swojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 
3. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonywanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Organizatora, przede wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach (drukowanych) dotyczących Organizatora, wykorzystywanie w opracowaniu materiałów promocyjnych dotyczących Organizatora oraz umieszczenie na stronach Organizatora www.biblioteka.klodzko.pl, facebook.com/bibliotekakłodzko

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do udziału w zajęciach wakacyjnych/feryjnych jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Wakacji/Ferii w Bibliotece udzielają bibliotekarze pod numerem tel.:74 8657485.


Załącznik Nr 1
Oświadczenie dobrowolnie wyrażonej zgody
(prawo do odwołania przysługuje w dowolnym momencie)
Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO

………………………………………
Imię i nazwisko dziecka
wyrażam zgodę :
•	na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych przedstawiających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas imprez organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kłodzku na stronie internetowej w celu promocji wydarzenia, instytucji oraz osiągnięć uczestnika.

TAK /NIE
•	Upubliczniania imienia i nazwiska mojego dziecka na stronie internetowej Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku, w celu promocji wydarzenia, instytucji oraz uczestnika.

TAK/NIE

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 
Przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku, tel.:748657481, e-mail: biuro@biblioteka.klodzko.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres mailowy:inspektor@biblioteka.klodzko.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji wydarzenia, ośrodka oraz uczestnika 
4. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO 
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody do odwołania. Prawo do wycofania zgody przysługuje w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. 
6. Dane będą udostępnione na stronie internetowej PiMBP w Kłodzku. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do promocji wydarzenia, ośrodka oraz uczestnika. Nie podanie danych skutkuje niemożnością promocji wydarzenia, ośrodka oraz uczestnika. 
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 


……….……………………, ………..………………………………… 
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)ZOBACZ TEŻ

Jak otrzymać bezpłatny kod do Legimi?

Od 4 stycznia 2023 roku wydajemy Czytelniczkom i Czytelnikom nowe kody do Legimi na 2023 rok ! - w Wypożyczalni i Czytelni z Ośrodkiem Wiedzy...
Skip to content